Studiemodellen

18

feb
man
17:35

Studiemodellen

Bachelor of Management er en bachelorgrad på deltid, spesielt utviklet for studenter som har noen års arbeidserfaring, og som ønsker å utvikle og formalisere sine lederferdigheter. Tidligere høyskole- og universitetsutdanning kan inngå som en del av graden.

Studiemodellen er fleksibel. Det betyr at det er stor frihet med hensyn til valg av kurs og programmer. Du  kan bygge opp graden i det tempoet du selv ønsker. Det avsluttende programmet Leadership in Action er obligatorisk, og det stilles særlige krav til kombinasjonen av kjernekurs.

Graden består av fire hoveddeler:


Master of Management

Læringsmål

Ett sentralt poeng for Bachelor of Management, er at gradens profil skal preges av at det skal være erfaringsbasert og praksisorientert. Dette vil naturligvis også reflekteres så vel i læringsmål som vurderingsformer.

Det understrekes at læringsmålene er formulert som uttrykk for hva som er generelt forventet av studentene etter gjennomgått studium.

Gradens overordnete mål

Bachelor of Management skal bidra til å utvikle studentenes lederferdigheter gjennom formidling av forskningsbasert kunnskap innenfor ledelsesrelevante fagområder. Dette skjer i et innovativt og engasjerende læringsmiljø der studentenes erfaringer inngår som et vesentlig element. Koblingen mellom BIs forskningsbaserte kunnskapsformidling og studentenes praksiserfaring skal sikre relevans og aktualitet. Gjennom å tilegne seg et begrepsapparat skal studentene også bli i stand til å reflektere over egen rolle og praksis.

Kunnskapsmål

Etter å ha gjennomført Bachelor of Management skal studentene ha god kjennskap til sentrale teorier med relevans for lederrollen. De skal være fortrolige med sentrale begreper og aktuelle problemstillinger og kunne drøfte og bedømme kvaliteten på og relevansen av ulike typer av verktøy og modeller som kan tenkes anvendt i en aktuell situasjon. Studentene skal også ha fått kunnskap om sentrale forskningsmetoder slik at de selv er i stand til å vurdere kvaliteten på undersøkelser og forskningsresultater.

Ferdighetsmål

Studentene skal ha tilegnet seg kompetanse til selv å jobbe målrettet som ledere gjennom å anvende sine faglige kunnskaper i praktiske situasjoner. De skal ha tilegnet seg større trygghet i forhold til krevende lederutfordringer, fått styrket mot, mestringstro og selvtillit. De skal også ha tilegnet seg nødvendige ferdigheter til å kunne påvirke kvaliteten på det arbeid medarbeiderne gjør og dermed bidra til å styrke konkurransekraften i egen virksomhet.

Holdningsmål

Studentene skal gjennom studiet ha utviklet et godt grunnlag for etisk refleksjon rundt egen lederrolle. Gjennom studiet skal studentene ha blitt oppøvd i en kritisk og reflekterende holdning til ledelsesteoriers kvalitet og anvendelsesmuligheter. Respekt for forskningsbasert kunnskap skal gå hånd i hånd med kritisk evaluering av kvaliteten på den aktuelle forskningen. Bachelor of Management baserer seg på et gjennomgående positivt menneskesyn som studentene tar med seg tilbake i egen virksomhet. Dette innebærer en holdning preget av muligheter og løsninger i forhold til hva en leder kan gjøre for at medarbeideren skal lykkes.

Last Modified: 25.04.2017 10:12