Læringsmål for studiet

21

feb
tor
08:42

Læringsmål for studiet

Bachelorstudiet i entreprenørskap og økonomi

Studieplan - heltid

2. år - heltid, valgkurs

3. år - heltid, valgkurs


Bachelorstudiet i Entreprenørskap og økonomi er et 3-årig studium som retter seg mot personer med interesse for selskapsetablering og nyskaping. Studiet retter seg spesielt mot de som ønsker å etablere egen virksomhet samt de som ønsker å arbeide med nyskaping og forretningsutvikling i etablerte foretak. I tillegg til fag rettet mot etablering og utvikling av nye bedrifter, inneholder studiet sentrale kurs med vekt på bedriftsøkonomi- og ledelsesfag. Studiet vil også gi grunnlag for en videre akademisk karriere. 

Kunnskapsmål
Studiet har sitt kunnskapsgrunnlag i fagfeltet entreprenørskap og de økonomisk-administrative fagene innen økonomi, ledelse og administrasjon. Studenten vil etter endt studium opparbeide en helhetlig forståelse av hvordan virksomheter skapes og utvikles. Studentene skal utvikle kunnskap om og innsikt i de fagområder en bedriftsetablerer trenger for å kunne etablere og utvikle en bedrift, og kjenne til nyere entreprenørskapsforskning.

Ferdighetsmål
Studentene skal være i stand til å gjennomføre etablering av ny virksomhet, og kunne håndtere de utfordringer en bedrift står overfor de første kritiske årene. Studenten skal ha opparbeidet seg ferdigheter til å løse de problemer som kan komme i tilknytning til etablering, drift og salg av en oppstartsbedrift samt ha tilegnet seg kunnskap om faktorer av betydning for internasjonalisering. Studentene skal etter endt studie kunne bistå andre i etableringsprosesser.

Holdningsmål
Studenten skal i løpet av studiet ha opparbeidet evnen til kritisk refleksjon og analytisk tenkning og derigjennom ha tilegnet seg redelighet i utredningsvirksomhet og faglige fremstillinger. Studenten skal kunne se de etiske dilemmaer som kan oppstå i forbindelse med drift av virksomhet og videre hvordan man treffer redelige og forsvarlige valg.

 

 

Last Modified: 20.06.2017 09:38