Innlevering

20

feb
ons
12:56

Innlevering

Innleveringsfrist for bacheloroppgaven er juni 2017, se eksamensplan.

Studenter som ønsker å levere oppgaven senere enn denne fristen, må følge gjeldende regler for kontinuasjon.

Bacheloroppgaven skal løses av en gruppe på inntil tre studenter innenfor samme studieretning/fordypning. Forslag til problemstillinger samt oppgaver som kommer fra eksterne oppdragsgivere må godkjennes av veileder.

Oppgaven skal leveres digitalt gjennom DigiEx.

Vurdering av oppgaven
Veileder vil normalt være intern sensor for innleverte oppgaver. I tillegg benytter BI ekstern sensor på bacheloroppgaven.

Sensorene benytter NRØAs vurderingskriterier ved karaktersetting av oppgavene.

Muntlig høring som etterprøving av arbeidet
Sensor for bacheloroppgaven kan innkalle kandidaten til muntlig høring dersom oppgaven etter sensors mening ikke er godt nok dokumentert, hvis kandidaten ikke har deltatt på seminarer/veiledning eller det foreligger mistanke om fusk. Muntlig høring er ikke en del av karaktersettingen, men er ment som en kontroll som har til hensikt å etterprøve arbeidet som er gjort med oppgaven. 

Studentene må kunne gi opplysninger og/eller dokumentere arbeidet i forbindelse med planlegging, gjennomføring og evaluering av oppgaven. 

Eksempler på type opplysninger som etterprøves ved en muntlig høring:
- Kontakten med oppdragsgiver
- Arbeidet med litteraturen
- Arbeidet med datainnsamlingen
- Arbeidet med dataanalysen
- Arbeidet med rapportering og evaluering

Studentene tar med utfyllende dokumentasjon til den muntlige høringen. Dette gjelder dokumenter som ikke er tatt med i den innleverte oppgaven, som intervjuutskrifter, utfylte spørreskjemaer, datautskrifter, korrespondanse med oppdragsgiver og lignende.

Oppgaven gjøres tilgjengelig etter innlevering
Besvarelser med karakteren A gjøres online tilgjengelig i biblioteket, med unntak av de konfidensielle.

Utsettelse
Det er i særlige tilfeller anledning til å søke om utsatt innlevering i ett semester. Det vil si at i stedet for å levere oppgaven medio juni skal oppgaven leveres desember samme år. Problemstillingen skal da være den samme som veileder godkjente i vårsemesteret. 

Med særlige tilfeller menes når studenten(e) har kommet i situasjoner de ikke kan planlegge for eller på noen måte forutse. F.eks. langvarig sykdom, begrunnelse i akademiske forhold og i noen tilfeller andre spesifikke, uforskyldte og utenforliggende omstendigheter.

Begrunnet søknad og dokumentasjon på begrunnelsen sendes studieveileder ved studiestedet.

Kontinuasjon
Dersom man ikke har søkt om utsatt innlevering betraktes ny bacheloroppgave som kontinuasjon. Kontinuasjon foregår kun i vårsemesteret, og det er viktig at studenter som skal kontinuere tar kontakt med studieadministrasjonen for påmelding til kontinuasjonsinnlevering. I disse tilfellene må kandidatene få godkjent ny problemstilling av veileder, og kandidaten må da følge gjeldende veiledningsopplegg.

Last Modified: 25.04.2017 10:10