Formelle krav

15

feb
fre
22:14

Formelle krav

Personopplysninger
En personopplysning er en opplysning / vurdering som kan identifisere enkeltpersoner direkte eller indirekte. Det vil si at dersom du som en del av bacheloroppgaven gjør en undersøkelse der du samler inn, registrerer og behandler opplysninger som gjør at enkeltpersoner (respondenter) kan identifiseres, så har du meldeplikt til Personvernombudet for forskning.

Vi anbefaler å unngå registrering av slike opplysninger.

De fleste verktøy for spørreundersøkelser har funksjoner som gir anonymitet til respondenten. Dette må selvsagt også ivaretas ved publisering av resultater i oppgaven. Dersom registrerte opplysninger er av en slik art at det ikke er mulig å identifisere hvem som har svart, så har du ikke meldeplikt.  

Er du i tvil om hvorvidt undersøkelsen eller oppgaven er meldepliktig, så rådfør deg med din veileder. Følg linkene til mer informasjon fra Personvernombudet for Forskning, og meldeskjema.  

Veiledende retningslinjer for layout
- Format: A4
- Linjeavstand: 1½
- Skrifttype-/størrelse: Times New Roman 12 pkt.
- Marger: Venstre = 5 cm, høyre, topp og bunn = 2 cm
- Antall ord pr side: ca 350

Oppgaven skal leveres digitalt gjennom DigiEx.

En Bacheloroppgave skal ha et omfang på maksimum 40 sider eksklusive vedlegg. Vesentlige avvik fra dette skal klareres med veileder på forhånd. Handelshøyskolen BIs retningslinjer om kildehenvisninger skal benyttes, se bibliotekets hjemmesider på www.bi.no/bibliotek.

Sammendrag
Det skal utarbeides et sammendrag av oppgaven på inntil to A4-sider. Sammendraget skal stå først i alle eksemplarer av oppgaven. Oppgaven skal foruten sammendrag ha innholdsfortegnelse med sidetall, litteraturhenvisninger i teksten, samlet oversikt over kilder og eventuelle vedlegg. Det vises til BI bibliotekets egne websider om kildebruk og referanseteknikk. Dersom oppgaven ikke oppfyller formelle krav, vil dette få innvirkning på bedømmelsen.

Følgende opplysninger må finnes på oppgavens forside
- Studentnummer (ID-nr) øverst i høyre hjørne
- Bacheloroppgave ved Handelshøyskolen BI
- Tittel på oppgaven
- Studium
- Studiested (f.eks. BI Bergen)
- Konfidensielt (for de som har fått dette innvilget)
- Innleveringsdato

Følgende tekst skal stå nederst på oppgavens forside: "Denne oppgaven er gjennomført som en del av studiet ved Handelshøyskolen BI. Dette innebærer ikke at Handelshøyskolen BI går god for de metoder som er anvendt, de resultater som er fremkommet, eller de konklusjoner som er trukket".  

NB! Det er ikke tillatt å bruke BI-logo på oppgaven. 

Konfidensielle oppgaver
Oppgavene skal normalt ikke være konfidensielle. Hvis du ønsker at oppgaven skal være konfidensiell, krysser du av for dette når du leverer i DigiEx. Oppgaven vil da være konfidensiell i 1 - ett - år. 

At oppgaven er konfidensiell innebærer at den er sperret for innsyn og at den ikke vil ikke være tilgjengelig på biblioteket til BI.

Oppgaven blir arkivert ved Handelshøyskolen BI.

Last Modified: 25.04.2017 10:10