Masterprogram i finansiell rådgivning

15

feb
fre
22:34

Masterprogram i finansiell rådgivning

​EXECUTIVE MASTER OF MANAGEMENT-PROGRAM, 30 (stp)

Programmet Finansiell rådgivning retter seg mot investeringsrådgivere og finansielle rådgivere som trenger spesialkompetanse på rådgivning og finansielle investeringer. 

Hensikten med programmet er å gi deltakerne innsikt i og kunnskaper om økonomiske, finansielle og juridiske forhold som grunnlag for finansiell rådgivning på person- og bedriftsmarkedet, i tråd med god rådgivningsskikk og etiske standarder. 

Det legges vekt på hvordan kunnskapen kan få praktisk anvendelse i rådgivingsprosessen.

LÆRINGSMÅLENE ER SOM FØLGER:

Kunnskapsmål

Studenten skal få innsikt i ulike finansielle instrumenter og markeder, herunder aksje- og obligasjonsmarkedet. Deltakeren skal få forståelse for makroøkonomiske forhold som er av betydning for fastsettelse av renter og aktivakurser. Videre skal studenten få innsikt i juridiske spørsmål som har relevans for rådgivning på person- og bedriftsmarkedet.

Ferdighetsmål

Studenten skal forstå sammenhengen mellom risiko og avkastning i produkter og porteføljer, samt kunne vurdere, strukturere og analysere kundens finansielle situasjon og gi konkrete råd om plasseringer i tråd med bransjenormen ”God rådgivningsskikk” og etiske standarder. Videre skal studentene forstå betydning av samfunnsansvar, tillit og personlig integritet. Studenten skal kunne anvende relevant lovverk rundt skatt, arv og generasjonsskifte i rådgivningen.

Holdningsmål

Gjennom utstrakt bruk av rådgivningscase skal studenten utvikle faglig forståelse og trening i å se etiske dilemma i finansielle beslutninger.

 

PROGRAMMET TAR FOR SEG FØLGENDE FIRE MODULER:

  • Tillit, integritet og samfunnsansvar

  • Porteføljeteori og finansielle produkter

  • Relevant rådgivningsjus

  • Makroøkonomi, modeller og utviklingstrekk

Gjennomføring

Programmet går over to semestre, og har i alt fem samlinger á fire dager. Samlingene finner sted i Handelshøyskolen BIs lokaler i Nydalen, Oslo. Neste gjennomføring blir høsten 2014.

 

Opptakskrav

Opptakskravet er tre års høyere utdanning på bachelornivå, tilsvarende 180 offentlig godkjente studiepoeng fra høyskole eller universitet. Det kreves også at du har fire års yrkeserfaring full tid, og at du har fylt 25 år.

Se mer på: http://www.bi.no/kurs-og-programmer/Finansiell-radgivning/

Neste mulighet for å søke på programmet er høsten 2014.


Last Modified: 25.04.2017 10:09