21

feb
tor
08:44

Utmeldinger

​Studenter kan skriftlig melde seg ut fra studier ved Handelshøyskolen BI innen de frister som fremgår av studiekontrakten, jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 3-5 (1).

Utmelding innenfor fristen(e) reguleres av kontrakten.
Les mer om utmeldingsfristene her. 

Ved utmelding utenfor fristen(e) som fremgår av kontrakten, er studenten forpliktet til å betale studieavgift for ett semester framover. Handelshøyskolen BI må skriftlig bekrefte utmeldingen.

Med skriftlig menes f.eks. brev eller e-post.
Du trenger ikke sende brevet rekommandert, eller møte personlig.

For mer utfyllende informasjon om utmelding, se forskriften § 3-5. 

For informasjon om permisjon fra studiene; se meny til høyre på denne siden.
 

Utmelding ved personlig force majeure

Studenter som under studiet, programmet eller (enkelt-)kurset opplever uforutsette, alvorlige forhold (personlige force majeure) slik at studiene blir urimelig tyngende eller umulig, kan søke om utmelding fra studiet uavhengig av fristene som oppgis i studiekontrakten.

Krav til dokumentasjon
Søknaden skal dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant informasjon som entydig dokumenterer at videre studier er umulig eller urimelig tyngende, og at studenten av denne årsak ikke kan gjenoppta studier på et senere tidspunkt.

Hva er personlig force majeure?
Med 'personlig force majeure' menes en uforutsett og ikke påvirkbar omstendighet som medfører at studenten ikke har mulighet til å oppfylle sin forpliktelse som student. Studenter som innvilges utmelding på grunnlag av personlig force majeure meldes ut med umiddelbar virkning og alle studentens rettigheter og plikter opphører samtidig.

BI vurderer dokumentasjon
På bakgrunn av fremlagt dokumentasjon vurderer Handelshøyskolen BI om det foreligger dokumentert utmeldingsgrunn. Dersom utmeldingsgrunn foreligger, blir studenten fritatt for betalingsforpliktelser.   

Studenter som må betale full studieavgift kan velge å bli utmeldt fra neste semester, og opprettholde sin studentstatus inneværende semester med de rettigheter og ansvar dette innebærer. ​

Last Modified: 21.06.2017 22:41