20

feb
ons
00:13

Permisjon

​Du kan søke om inntil ett års permisjon fra dine studier ved BI i løpet av normert studietid. ​

Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 3-5 (4).

Permisjon gis kun fra høstsemesteret og til og med påfølgende vårsemester.  

Frist for å søke om permisjon


 
  • 15. august 

Unntak fra søknadsfrist og permisjonsoppstart er permisjoner som skyldes foreldrepermisjon, avtjening av førstegangstjeneste eller force majeure, se § 3-5 (2).

Studenter som søker om permisjon grunnet fødsel, har i permisjonstiden fortsatt status som student ved Handelshøyskolen BI, og har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende nivå som før permisjonen.

Unntak  

Foreldrepermisjon, førstegangstjeneste, force majeure

Permisjoner som skyldes foreldrepermisjon, avtjening av førstegangstjeneste eller force majeure er unntatt søknadsfristen, jf. § 3-5 (4) c). Slik permisjon må dokumenteres med legeerklæring eller annen relevant dokumentasjon. Studenten blir ikke belastet med studieavgift i permisjonstiden. 

MBA 

Studenter på MBA-studiet er unntatt fra søknadsfristen 15. august, jf. § 3-5 (4) b). Studenter på MBA kan gis permisjon inntil ett år og må avslutte studiet sammen med det etterfølgende kullet.

Siviløkonom  

Studenter på femårig integrert studium i bachelor og master i økonomi og ledelse (siviløkonom) kan bli gitt inntil to års permisjon fra studiene mellom bachelornivå og masternivå av programmet, i tillegg til annen permisjon, se Forskrift om opptak, studier og eksamen § 3-5 (4) d).

Studenter som tar lengre permisjon mellom bachelornivå og masternivå på studiet, mister studieretten, etter § 3-2, og samtidig retten til automatisk å komme inn på masternivå, og må søke om opptak til masternivå på de vilkår som fremkommer under forskriftens §§ 2-4 og 2-6 (1).

PhD

For studenter på PhD-studiet vises det til eget reglement for PhD ved Handelshøyskolen BI.​


 

Last Modified: 22.06.2017 13:11