19

feb
tir
14:15

IT-reglement kap 3-6

3. Personlig bruk,
4. Datasikkerhet
5. Personvern og
6. Sømmelig bruk

​3. Personlig bruk

3.1. Brukere av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester skal være registrerte brukere med brukernavn tildelt av Handelshøyskolen BI. Andre brukere kan gis adgang dersom dette er eksplisitt angitt i tilknytningsavtaler mellom aktuell enhet og Handelshøyskolen BI.

3.2. Brukernavn og passord er strengt personlige, og må ikke falle andre personer i hende. Dersom bruker likevel blir klar over, eller mistenker at passordet er kjent for uvedkommende, skal IT-avdelingen kontaktes.

3.3. Ved pålogging til Handelshøyskolen BIs IT-systemer skal bruker alltid benytte eget brukernavn og passord. Bruk, eller forsøk på bruk av andre brukeres brukernavn og/eller passord ved pålogging er forbudt.

3.4. Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person ved all bruk av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester.

 

4. Datasikkerhet

4.1. Norsk lov ligger til grunn for all bruk av BIs IT-tjenester.

4.2. Da det alltid vil være en viss risiko for at uvedkommende kan oppnå uautorisert adgang til systemet, og dermed skaffe seg innsyn i brukerens personlige lagringsområder på nettet eller PC, bør filer som ikke må leses av andre personer ikke lagres på BIs maskiner eller systemer.

4.3. Bruker plikter å følge driftspersonalets anvisninger. Forhold som kan ha betydning for IT-tjenestenes sikkerhet og driftsstabilitet, rapporteres til den ansvarlige IT-avdeling.

4.4. Bruker plikter å sette seg inn i relevante bruksanvisninger, instrukser og dokumentasjon, for å unngå driftsforstyrrelse eller tap av data og programvare. Slik informasjon vil være tilgjengelig på http://it.bi.no.

4.5. Bruker plikter å ikke medvirke til at uautoriserte personer får tilgang til bruk av BIs IT-tjenester og utstyr.

4.6. Bruker plikter selv å forsikre seg om at et oppdatert og virksomt antivirusprogram er installert på enhver PC som knyttes til BIs nett. Informasjon og veiledning om installasjon og nedlastning vil være tilgjengelig på http://it.bi.no.

4.7. Bruker er selv ansvarlig for å velge tiltak for å unngå tap av egne data. Slike tiltak omfatter egnede rutiner for sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av media, forsvarlig bruk av nettet, og utnytting av de beskyttelsesmekanismer som finnes (f.eks. antivirus-programmer). Handelshøyskolen BI er ikke ansvarlig for skader som måtte påføres brukeren som følge av manglende eller utilstrekkelig sikring av egne data.

4.8. Det er ikke tillatt å flytte eller fjerne BIs datautstyr, eller å endre konfigurasjon på Handelshøyskolen BIs datamaskiner.

4.9. BIs IT-utstyr skal behandles med forsiktighet. Hærverk og uforsiktig bruk kan medføre reaksjoner fra BIs ledelse og krav om skadeerstatning. Jf studieforskriften.

4.10. Bruker har ikke lov til å sette opp egne informasjonstjenere (www, ftp, irc, etc) eller flerbrukersystemer (Linux, Unix, NT, etc.) uten å ha søkt og fått godkjenning fra IT-avdelingen.  

4.11. Handelshøyskolen BI ved IT-avdelingen reserverer seg retten til å kontrollere, endre eller slette enhver datafil eller systemressurs som er til skade for eller skaper vesentlig hinder for autorisert bruk av skolens datautstyr.

5. Personvern

5.1. Det er forbudt å søke og gjøre seg kjent med andres passord eller andre sikkerhetselementer, eller å forsøke og oppnå uautorisert tilgang til andres data. Dette gjelder uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke.

5.2. Innbrudd (dvs. uautorisert inngang), eller forsøk på innbrudd i andres maskiner, områder eller systemer via BIs nettverk er forbudt.

5.3. Bruker har ikke lov til å avlytte datatrafikk i nettet.


6. Sømmelig bruk

6.1. Høyskolens utstyr skal ikke benyttes til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, formidle pornografi, rasistisk materiale eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred, eller oppfordre eller medvirke til handlinger som er i strid med norsk lov eller dette reglementet.

6.2. Bruk av BIs IT-tjenester til kommersielle formål uten tilknytning til BIs virksomhet er ikke tillatt uten at dette er godkjent av høyskolen.

Last Modified: 03.11.2013 22:14