20

feb
ons
00:30

IT-reglement kap 11-14

11. Driftsovervåkning
12. Rett til innsyn i e-post og personlige lagringsområder
13. Opphør av studieforhold

11. Driftsovervåkning

11.1. Driftsansvarlige har adgang til å overvåke systemet, samt til å logge seg på den enkelte brukers personlige lagringsområde i anlegget, for å administrere systemet eller sikre anleggets funksjonalitet. Slik tilgang skal kun benyttes når det er av betydning for driften.

11.2. Driftsansvarlige har taushetsplikt mht. opplysninger om bruker eller brukers virksomhet som skaffes via tilgang til brukerens reserverte områder, med det unntak at forhold som kan representere brudd på reglementet kan meldes til overordnede instanser.

11.3. IT-avdelingen har rett til å slette bruker sin mottatte og avsendte elektronisk post eldre enn 90 dager dersom dette anses som nødvendig av driftsmessige hensyn. I slike tilfeller skal bruker varsles på forhånd og dermed få anledning til å sikre verdifull post.

 

12. Rett til innsyn i e-post og personlige lagringsområder

12.1. Ved særskilt mistanke om brudd på norsk lov eller dette reglementets bestemmelser har Handelshøyskolen BI ved IT-avdelingen rett til å oversende til politiet for kontroll brukers e-post og filer i personlige lagringsområde i systemet. I slike tilfeller skal tillatelse på forhånd innhentes fra Rektor eller den Rektor bemyndiger, med mindre det foreligger særlig tungtveiende grunner til øyeblikkelig inngrep. Slike grunner skal dokumenteres overfor Rektor i etterkant av inngrepet. I tillegg skal bruker varsles i ettertid.

 

13. Opphør av studieforhold

13.1. Ved opphør av studie eller annet brukerforhold plikter bruker å rydde sitt personlige lagringsområde i systemet samt i lagringsmediet på PC. Skjer ikke dette innen rimelig tid, og senest innen 2 måneder, kan IT-avdelingen slette slike filer. Ved dødsfall skal pårørende få adgang til å overta kopi av materialet før sletting finner sted.

13.2. Retten til å knytte private maskiner opp mot BIs nettverk opphører ved avslutningen av studieforholdet.

 

14. Sanksjoner ved reglementsbrudd

14.1. Overtredelse av dette reglementet kan medføre at bruker nektes tilgang til Handelshøyskolen BIs IT-tjenester eller utvisning fra skolen. Jf  studieforskriften.

14.2. Alvorlige brudd på reglementets bestemmelser eller på norsk lov kan føre til erstatningsplikt og/eller straff. De vanlige regler for disiplinærforføyning mot studenter vil kunne ramme den som misbruker IT-tjenestene. Det vises her studieforskriften.

Last Modified: 08.07.2012 21:47