15

feb
fre
22:15

Krav til dokumentasjon

​Søker du faglig godkjenning, må du vedlegge solid dokumentasjon på at bakgrunn for søknaden dekker faginnholdet i det/de aktuelle BI-kurs du søker faglig godkjenning for (se kursbeskrivelsen).

Innpassing / jevngodhetsvurdering

Søknader med mangelfull / irrelevant dokumentasjon avvises og returneres søker.

Fritak

Søknader med mangelfull skjemautfylling og/eller mangelfull / irrelevant dokumentasjon avvises. Du har anledning til å søke fritak på nytt innenfor samme søknadsperiode, eller ved senere søknadsperioder. ​
 

Dokumentasjon på formell kompetanse

Følgende dokumenter vedlegges søknaden:

 • offisiell kopi av vitnemål / karakterutskrift

 • kursbeskrivelse som omhandler innhold, nivå, omfang, læringsmål og eksamensform på relevante kurs, hvor du tidligere har avlagt eksamen

 • dersom kursbeskrivelse ikke er på engelsk eller norsk / svensk / dansk, må offisielt godkjent oversettelse medfølge

 • er emneplaner / kursbeskrivelser tilgjengelige på nettet; skriv dem gjerne ut direkte fra nettet, slik at nettadressen blir med i utskrift. Emneplaner uten tydelig henvisning til kilde godtas ikke. 

 • pensumliste fra året du tok eksamen 

 • dersom eksamen er avlagt ved utenlandsk universitet / høyskole må kursets vekting i forhold til full årsprogresjon dokumenteres

 • offentlig godkjenning av høyskole / universitet i studielandet

Dokumentasjon på ikke-formell kompetanse / realkompetanse

Søknad om fritak for eksamen på grunnlag av ikke-formell kompetanse / realkompetanse må være tilstrekkelig dokumentert til at faglige vurderinger kan foretas.

Slik dokumentasjon kan f.eks. være:

 • Bekreftelse eller attest fra arbeidsgiver eller frivillig organisasjon som beskriver søkerens arbeidsoppgaver og deltagelse i konkrete arbeidsoperasjoner eller arbeidsområder, herunder hvilke arbeidsmetoder vedkommende har benyttet. Det skal også redegjøres for omfang og innhold i ev. formalisert veiledning som er gitt søker i yrkessammenheng. 

  Bekreftelse / attest skal være undertegnet og datert, og angi varigheten på arbeidsforholdet / organisasjonstilknytningen, søkers stilling / organisasjonsverv og stillingsprosent. Det anbefales at dokumentasjonen er skrevet i hensikt av fritakssøknaden, da generelle attester normalt ikke dekker det krav til dokumentasjon en slik søknad krever.

 • Kursbevis med kursbeskrivelse som dokumenterer kursets omfang, innhold og nivå.

 • Publiserte artikler, rapporter m.v. innenfor aktuelt fagområde eller kunnskapsfelt.

 • Arbeidsprøver, produkter, m.v. innenfor aktuelt fagområde eller kunnskapsfelt. Søker må dokumentere at de framlagte arbeidene er søkers egne.

Handelshøyskolen BI kan kreve at originaler av dokumentene legges fram. BI kan også be om verifisering av dokumenter direkte fra utsteder. 

 

Last Modified: 01.11.2017 11:21