19

feb
tir
13:51

Utlevering av personopplysninger

Handelshøyskolen BI følger Personopplysningslovens bestemmelser mht. håndtering og utlevering av persondata om enkeltpersoner.

BI vil f.eks. ikke kunne bekrefte eller gi opplysninger til en potensiell arbeidsgiver på om en student har gjennomført et studium ved BI. For å kunne gi slike opplysninger, må du som student gi BI fullmakt til å gi informasjonen videre.​

Utlevering til tredjepart kan kun skje i følgende tilfeller:

1. Der det finnes hjemmel i lov

Gjelder utlevering til Statistisk sentralbyrå, Lånekassen og Samordna Opptak. Slik utlevering skal kun skje fra BI sentralt. 

2. Der hvor personen har gitt sitt samtykke til utlevering

Gjelder for eksempel ved bekreftelse om en person har søkt på eller er student ved et studietilbud ved BI, utlevering av opplysninger til arbeidsgiver, framtidig arbeidsgiver, NAV osv. Her må altså den enkelte student ha gitt sitt spesifikke samtykke. Dette er hovedregelen for utlevering.

3. Der det er i personens interesse

§ 8 i Personopplysningsloven gir anledning til utlevering hvis det kan dokumenteres at tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan ivareta en berettiget interesse for den det gjelder og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Denne hjemmelen skal bare benyttes unntaksvis. Eksempler på utlevering her kan være å gi ut navn og adresse i forbindelse med klassefester eller klassejubileer for tidligere studenter ved BI, samt utlevering av navn og adresse til BIs studentforeninger.

 

I tillegg gjelder følgende:

 

Spesielle tilfeller

1. Utlevering av personopplysninger til politiet

Utlevering av personopplysninger til politiet kan kun skje dersom politiet kan vise til hjemmel for dette i det enkelte tilfellet. Det finnes ingen automatikk i utlevering til politiet.

2. Utlevering av personopplysninger til NAV

§ 19 i Lov om arbeidsmarkedstjenester (Arbeidsmarkedsloven) pålegger institusjoner å utlevere data til NAV - dersom dataene er nødvendig for at NAV skal kunne utføre sine oppgaver etter loven.

Etter avtale med Datatilsynet praktiserer BI følgende retningslinjer i denne typen tilfeller:

    • Hovedprinsippet er at den det gjelder skal gi sitt samtykke til at utlevering skal kunne skje.

    • I tilfeller hvor det er snakk om mistanke om trygdemisbruk og hvor det derfor ikke er naturlig å be om samtykke, kan BI bekrefte hvorvidt personen er/har vært student ved BI. Vi kan også angi hvilke terminer personen har vært student, og hvorvidt personen har vært heltids- eller deltids-student.

3. Utlevering av data til den enkelte student

Studenter/tidligere studenter må be om ønsket informasjon skriftlig eller ved personlig oppmøte (legitimering er påkrevd).


Se også informasjon på www.bi.no om retningslinjer for personvern

Last Modified: 15.01.2013 08:07