Bruk av personopplysninger på itslearning

21

feb
tor
08:45

Bruk av personopplysninger på itslearning

Hvilke personopplysninger er det lov å legge ut på itslearning og andre læringsplattformer 

Taushetspliktige personopplysninger kan normalt ikke legges ut på læringsplattformer. For øvrig kan personopplysninger bare legges ut dersom dette er i samsvar med det samtykket mv som gir rett til å samle opplysningen inn. Opplysningene må også ha tilstrekkelig kvalitet.

Utlegging av personopplysninger på læringsplattformer som itslearning innebærer behandling av personopplysninger, og må derfor vurderes i henhold til personopplysningsloven. I tillegg gjelder bestemmelsene i forvaltningsloven om taushetsplikt for skolen. Begge lover legger begrensninger for hvilke personopplysninger som kan gjøres tilgjengelig.

Den viktigste begrensningen gjelder personopplysninger som er belagt med taushetsplikt. Forvaltningsloven § 13 etablerer taushetsplikt for ”noens personlige forhold”. Dette omfatter alle opplysninger som i personopplysningsloven er definert som sensitive, men også andre personopplysninger kan være taushetspliktige. Fødested, fødselsdato og personnummer, statsborgerforhold, sivilstand, yrke, bopel og arbeidssted, regnes i utgangspunktet ikke som taushetspliktige opplysninger, med mindre de røper andre personlige forhold. Fødselsnummer (fødselsdato + personnummer) kan likevel bare brukes når kravene i pol § 12 åpner for det, og det skal veldig spesielle forhold til for at disse kan gjøres tilgjengelig på læringsplattformer mv.

Opplysninger som ikke er belagt med taushetsplikt, kan i utgangspunktet gjøres tilgjengelig på læringsplattformer. Det er likevel to viktige begrensninger. For det første kan det bare legges ut opplysninger i samsvar med det rettslige grunnlaget for behandlingen av opplysningene. Er opplysningene samlet inn på grunnlag av samtykke, kan de for eksempel bare brukes slik samtykket beskriver. Skal opplysninger legges ut på itslearning, bør dette med andre ord være omfattet av samtykket. Er opplysningen samlet inn fordi det foreligger en ”nødvendig grunn” til dette, må utlegging på læringsplattformen anses som nødvendig. Dette innebærer også at utlegging av opplysninger skjer fordi formålet med innsamling av opplysningene begrunner det.

For det andre stilles det noen kvalitetskrav til personopplysninger, se personopplysningsloven § 11 bokstavene d og e. En kan for eksempel ikke legge ut opplysninger som er ufullstendige vurdert ut i fra formålet med bruken, eller gjøre tilgjengelig personopplysninger som ikke har den kvalitet som bruken krever.

Har forelesere lov til å bruke itslearning til å opplyse andre elever om hvem som ikke har levert en oppgave?

Forelesere har normalt taushetsplikt om opplysninger vedrørende individuelle innleveringer av oppgaver mv.

Forelesere er underlagt forvaltningslovens regler om taushetsplikt. Taushetsplikten omfatter bl.a. ”noens personlige forhold”, se fvl § 13 første ledd nr. 1. Taushetsplikten gjelder ikke bare opplysninger som anses å være negative, men gjelder alle personlige opplysninger. Opplysning om hvem som har eller ikke har levert individuelle oppgaver, opplysninger om enkeltelevers prestasjoner mv må i utgangspunktet regnes som personlige. Selv om opplysning om manglende innlevering i seg selv ikke alltid kan regnes som personlig, vil en slik opplysning lett røpe andre, bakenforliggende opplysninger som er klart personlige (sykdom, sosiale og familiemessige problemer mv).

I spesielle situasjoner kan det gjelde unntak fra taushetsplikten. Dersom en lærer skal kunne gi taushetspliktige opplysninger videre, må vedkommende kunne vise til en av unntaksbestemmelsene i fvl §§ 13a – 13e. To aktuelle muligheter er når eleven det gjelder gir samtykke til at opplysningen gis, og når opplysningen er alminnelig kjent mv, se fvl § 13 a nr 1 og 3.

Kan foreleser legge ut karakterlister på itslearning?

BIs studenter blir ved opptak ikke bedt om å samtykke til at deres karakterer kan legges ut slik at de blir tilgjengelig for medelever på itslearning. Av den grunn kan slike lister ikke publiseres her.

Last Modified: 17.08.2012 11:51