15

feb
fre
22:42

BIs Klagenemnd

Handelshøyskolen BI er underlagt forvaltningsloven i sin saksbehandling. Iht. denne loven kan enkeltvedtak påklages av studentene. Enkeltvedtak er vedtak som berører én person eller flere bestemte personer.

Eksempler på enkeltvedtak ved Handelshøyskolen BI er:
- vedtak om opptak / avslag på opptak
- vedtak om innvilgning / avslag på søknad om fritak for eksamen
- vedtak om innvilgning / avslag på søknad om tilrettelagt eksamen
- vedtak om annullering av karakter / utestengning på grunn av fusk på eksamen eller forfalskning av vitnemål.

For klage over karakterfastsetting gjelder egne regler, se Forskrift om opptak, studier og eksamen for Handelshøyskolen BI § 5-13 (2) og under "Eksamen" - "Klagesensur" på studentportalen @BI om samme emne.

Klagenemnda ved BI er klageinstans for enkeltvedtak. Se for øvrig Universitets- og høyskoleloven § 5-1 om Klagenemnd  

Krav til Klagenemndas sammensetning  

jf. UH-loven § 5-1 (2):
- Klagenemnda skal ha fem medlemmer med personlige varamedlemmer.
- leder og varamedlem for leder skal ikke være ansatt ved institusjonen.
- to av medlemmene skal være studenter.

Klager må fremsettes skriftlig, og studenten må begrunne hva han/hun mener er feil i det foreliggende vedtaket.

Ytterligere informasjon finnes i menyen til høyre under "Klage på vedtak" - der er bl.a. adresse klagen stiles/sendes til.

Last Modified: 01.10.2015 10:55