IT-tjenester

20

feb
ons
12:23

IT-Reglementet

​IT-reglement for studenter ved Handelshøyskolen BI. Godkjent i Kollegiet februar 2004 (sist revidert november 2005).

1. Reglementets formål

 
1.1. Formålet med dette dokumentet er å sikre en bruk av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester som er i overensstemmelse med norsk lovgivning, og som er forenlig med Handelshøyskolen BIs virksomhet. Reglene skal bidra til data- og driftssikkerhet, og dermed støtte studenter og ansatte i deres virke.
 

2. Virkeområde

 
2.1. Reglement gjelder for all bruk av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester. IT-tjenester defineres som alle fysiske komponenter (datanett bestående av kabling og nettverkselektronikk, samt generelle eller spesielle datamaskiner) og programvare anskaffet av, eller som disponeres av Handelshøyskolen BI. Herunder, privat utstyr tilsluttet Handelshøyskolen BIs IT-tjenester, samt programvare lisensiert av Handelshøyskolen BI som installeres på privat utstyr.

2.2. Reglementet gjelder for alle brukere. Bruker er definert som student og andre juridisk ansvarlige personer som gis tilgang til IT-tjenestene. Reglementet skal være oppslått på egnede steder som terminalrom og Biblioteket, og vil være tilgjengelig på http://at.bi.no.

2.3. Ved utdeling av bruker-identitet skal et eksemplar av reglementet medfølge. Bruker plikter å gjøre seg kjent med innholdet, da dette vil danne et felles forståelsesgrunnlag for skolen og brukeren.

2.4. Bruker plikter å holde seg informert om det til enhver tid gjeldende reglement og eventuelle supplerende bestemmelser. Slike bestemmelser skal godkjennes av Rektor, og vil være tilgjengelige på http://at.bi.no.
 

3. Personlig bruk

 
3.1. Brukere av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester skal være registrerte brukere med brukernavn tildelt av Handelshøyskolen BI. Andre brukere kan gis adgang dersom dette er eksplisitt angitt i tilknytningsavtaler mellom aktuell enhet og Handelshøyskolen BI.
 
3.2. Brukernavn og passord er strengt personlige, og må ikke falle andre personer i hende. Dersom bruker likevel blir klar over, eller mistenker at passordet er kjent for uvedkommende, skal IT-avdelingen kontaktes.
 
3.3. Ved pålogging til Handelshøyskolen BIs IT-systemer skal bruker alltid benytte eget brukernavn og passord. Bruk, eller forsøk på bruk av andre brukeres brukernavn og/eller passord ved pålogging er forbudt.
 
3.4. Det er forbudt å utgi seg for å være en annen person ved all bruk av Handelshøyskolen BIs IT-tjenester.
 

4. Datasikkerhet

 
4.1. Norsk lov ligger til grunn for all bruk av BIs IT-tjenester.

4.2. Da det alltid vil være en viss risiko for at uvedkommende kan oppnå uautorisert adgang til systemet, og dermed skaffe seg innsyn i brukerens personlige lagringsområder på nettet eller PC, bør filer som ikke må leses av andre personer ikke lagres på BIs maskiner eller systemer.

4.3. Bruker plikter å følge driftspersonalets anvisninger. Forhold som kan ha betydning for IT-tjenestenes sikkerhet og driftsstabilitet, rapporteres til den ansvarlige IT-avdeling.

4.4. Bruker plikter å sette seg inn i relevante bruksanvisninger, instrukser og dokumentasjon, for å unngå driftsforstyrrelse eller tap av data og programvare. Slik informasjon vil være tilgjengelig på http://at.bi.no.
 
4.5. Bruker plikter å ikke medvirke til at uautoriserte personer får tilgang til bruk av BIs IT-tjenester og utstyr.

4.6. Bruker plikter selv å forsikre seg om at et oppdatert og virksomt antivirusprogram er installert på enhver PC som knyttes til BIs nett. Informasjon og veiledning om installasjon og nedlastning vil være tilgjengelig på http://at.bi.no.
 
4.7. Bruker er selv ansvarlig for å velge tiltak for å unngå tap av egne data. Slike tiltak omfatter egnede rutiner for sikkerhetskopiering, forsvarlig oppbevaring av media, forsvarlig bruk av nettet, og utnytting av de beskyttelsesmekanismer som finnes (f.eks. antivirus-programmer). Handelshøyskolen BI er ikke ansvarlig for skader som måtte påføres brukeren som følge av manglende eller utilstrekkelig sikring av egne data.
 
4.8. Det er ikke tillatt å flytte eller fjerne BIs datautstyr, eller å endre konfigurasjon på Handelshøyskolen BIs datamaskiner.
 
4.9. BIs IT-utstyr skal behandles med forsiktighet. Hærverk og uforsiktig bruk kan medføre reaksjoner fra BIs ledelse og krav om skadeerstatning. Jf. studiereglementet.
 
4.10. Bruker har ikke lov til å sette opp egne informasjonstjenere (www, ftp, irc, etc) eller flerbrukersystemer (Linux, Unix, NT, etc.) uten å ha søkt og fått godkjenning fra IT-avdelingen.
 
4.11. Handelshøyskolen BI ved IT-avdelingen reserverer seg retten til å kontrollere, endre eller slette enhver datafil eller systemressurs som er til skade for eller skaper vesentlig hinder for autorisert bruk av skolens datautstyr.
 

5. Personvern

 
5.1. Det er forbudt å søke og gjøre seg kjent med andres passord eller andre sikkerhetselementer, eller å forsøke og oppnå uautorisert tilgang til andres data. Dette gjelder uavhengig av om dataene er beskyttet eller ikke.
 
5.2. Innbrudd (dvs. uautorisert inngang), eller forsøk på innbrudd i andres maskiner, områder eller systemer via BIs nettverk er forbudt.
 
5.3. Bruker har ikke lov til å avlytte datatrafikk i nettet.
 

6. Sømmelig bruk

 
6.1. Høyskolens utstyr skal ikke benyttes til å fremsette ærekrenkende eller diskriminerende uttalelser, formidle pornografi, rasistisk materiale eller taushetsbelagte opplysninger, krenke privatlivets fred, eller oppfordre eller medvirke til handlinger som er i strid med norsk lov eller dette reglementet.
 
6.2. Bruk av BIs IT-tjenester til kommersielle formål uten tilknytning til BIs virksomhet er ikke tillatt uten at dette er godkjent av høyskolen.
 

7. Opphavsrettigheter

 
7.1. Normalt er det knyttet rettigheter til bruk av programvare og data (f.eks. tekst, lyd og bilde-filer, og samlinger av opplysninger i databaser). Bruker forplikter seg til å respektere slike rettigheter, og benyttelse skal kun skje etter avtale med rettighetshaver. Dette inkluderer rettighetsbelagt informasjon på Internettet og i andre elektroniske informasjonssystemer.
 
7.2. Bruker plikter å undersøke om informasjon som skal publiseres på websider eller på annet vis gjøres tilgjengelig for andre via BIs IT-tjenester er opphavsrettslig vernede verk. Tilgjengeliggjøring av slike verk krever at de nødvendige tillatelser fra rettighetsinnehaver er innhentet på forhånd. Informasjon om publisering, utpeking og hosting av websider er tilgjengelig på http://at.bi.no.
 
7.3. Når Handelshøyskolen BI stiller programvare, data og andre tjenester til disposisjon, plikter bruker å respektere de begrensninger for bruk som følger av avtalen. Slike avtaler vil være tilgjengelige hos den ansvarlige IT-avdeling og på http://at.bi.no.
 

8. Ressursbevissthet

 
8.1. BIs IT-tjeneste skal støtte faglig virksomhet, administrasjon, forskning og undervisning. IT ressursene er begrensede, og bruker har et medansvar for at disse utnyttes best mulig. Med IT ressurser menes her kapasitet for maskiner og nettverk, og tid for personalet.
 
8.2. Bruk av BIs IT-tjenester skal ha direkte tilknytning til egne studier, studentersamfunn eller organisasjonsarbeid i forening ved Handelshøyskolen BI.
 

9. Kopiering av programvare

 
9.1. Ulovlig kopiert programvare vil, dersom den blir funnet på harddisker, disketter eller andre lagringsmedier, bli slettet øyeblikkelig. Bruker skal ikke kopiere programvare uten å ha forvisset seg om at dette er tillatt etter Åndsverkloven eller etter avtale med rettighetshaver. (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., http://www.lovdata.no).
 

10. Erstatningsansvar

 
10.1. Handelshøyskolen BI fraskriver seg ansvar for økonomiske tap som følge av feil eller mangler i programvare, data, eller bruk av opplysninger innhentet via systemet fra tilgjengelige databaser eller andre kilder.
 
10.2. Bruker står personlig ansvarlig for de rettslige og økonomiske krav som rettighetshavere måtte fremme ved ulovlig bruk eller distribusjon av materiale som er beskyttet i Åndsverkloven (Lov om opphavsrett til åndsverk m.v., http://www.lovdata.no).
 

11. Driftsovervåkning

 
11.1. Driftsansvarlige har adgang til å overvåke systemet, samt til å logge seg på den enkelte brukers personlige lagringsområde i anlegget, for å administrere systemet eller sikre anleggets funksjonalitet. Slik tilgang skal kun benyttes når det er av betydning for driften.
 
11.2. Driftsansvarlige har taushetsplikt mht. opplysninger om bruker eller brukers virksomhet som skaffes via tilgang til brukerens reserverte områder, med det unntak at forhold som kan representere brudd på reglementet kan meldes til overordnede instanser.
 
11.3. IT-avdelingen har rett til å slette bruker sin mottatte og avsendte elektronisk post eldre enn 90 dager dersom dette anses som nødvendig av driftsmessige hensyn. I slike tilfeller skal bruker varsles på forhånd og dermed få anledning til å sikre verdifull post.
 

12. Rett til innsyn i e-post og personlige lagringsområder

 
12.1. Ved særskilt mistanke om brudd på norsk lov eller dette reglementets bestemmelser har Handelshøyskolen BI ved IT-avdelingen rett til å oversende til politiet for kontroll brukers e-post og filer i personlige lagringsområde i systemet. I slike tilfeller skal tillatelse på forhånd innhentes fra Rektor eller den Rektor bemyndiger, med mindre det foreligger særlig tungtveiende grunner til øyeblikkelig inngrep. Slike grunner skal dokumenteres overfor Rektor i etterkant av inngrepet. I tillegg skal bruker varsles i ettertid.
 

13. Opphør av studieforhold

 
13.1. Ved opphør av studie eller annet brukerforhold plikter bruker å rydde sitt personlige lagringsområde i systemet samt i lagringsmediet på PC. Skjer ikke dette innen rimelig tid, og senest innen 2 måneder, kan IT-avdelingen slette slike filer. Ved dødsfall skal pårørende få adgang til å overta kopi av materialet før sletting finner sted.
 
13.2. Retten til å knytte private maskiner opp mot BIs nettverk opphører ved avslutningen av studieforholdet.
 

14. Sanksjoner ved reglementsbrudd

 
14.1. Overtredelse av dette reglementet kan medføre at bruker nektes tilgang til Handelshøyskolen BIs IT-tjenester eller utvisning fra skolen. Jf. studieforskriften.
 
14.2. Alvorlige brudd på reglementets bestemmelser eller på norsk lov kan føre til erstatningsplikt og/eller straff. De vanlige regler for disiplinærforføyning mot studenter vil kunne ramme den som misbruker IT-tjenestene. Det vises her til studieforskriften.

 

Last Modified: 23.10.2013 09:58