Sykefravær

20

feb
ons
12:23

Sykefravær

​Dersom du blir syk i eksamensperioden, må dette dokumenteres innen angitte frister dersom fraværet skal betraktes som gyldig.

Det vises til Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI, § 5-6 Eksamensforsøk.

 

Gyldig fravær på eksamen/manglende innlevering?  

Frist for å dokumentere dette er innen 3 virkedager etter eksamensdato/innleveringsdato. 

Du benytter det digitale skjemaet, link til dette vil vises på eksamensoversikten din.  Klikk da på linken 'lever sykmelding'.

Krav til dokumentasjon 

Skjemaet er ikke gyldig uten attestert legeerkæring / uttalelse fra psykolog eller annen sakkyndig person. Det må gå tydelig fram av legeerklæringen at du ikke hadde anledning til å møte på eksamen på grunn av sykdom, samt hvilke periode erklæringen gjelder for. 

Det er viktig at du oppsøker lege med en gang du blir syk, dersom du tror sykdommen kommer til å vare fram til eksamens-tidspunktet. De fleste legekontor gir legetime på dagen eller dagen etter, dersom det er en akutt tilstand. 

Hvis ikke fravær fra eksamen dokumenteres, vil eksamenspåmeldingen telle som ett eksamensforsøk, og du må betale kontinuasjonsavgift for neste eksamensforsøk. 

Dersom du blir syk ved en ordinær eksamen og kan dokumentere dette, har du fremdeles ett (av tre) eksamensforsøk til gode hos Handelshøyskolen BI.

 

Ulike typer fravær

Fravær ved skoleeksamen 

Fravær som følge av sykdom på selve eksamensdagen, eller som følge av langvarig sykdom i forkant av eksamensdagen, dokumenteres med legeerklæring og leveres/sendes og må være ditt studiested i hende innen 3 virkedager etter eksamensdato.

Er du syk på eksamen i kurs med prosessvurdering, vil hele kurset som hovedregel måtte gjennomføres på nytt.  

Sykdom som oppstår under eksamensgjennomføringen

Trekker du deg fra skoleeksamen pga. akutt sykdom, må du straks oppsøke lege. Legeerklæring må leveres innen 3 virkedager etter eksamensdato.

Dersom du trekker deg på grunn av sykdom under eksamen, kan du ikke levere din besvarelse. Dersom du møter opp til eksamen og velger å levere inn besvarelse på tross av sykdom som eventuelt oppstår, har du brukt ett eksamensforsøk. Besvarelser som er levert, kan ikke trekkes tilbake. 

Sykdom som forhindrer innlevering av oppgaver (hjemmeeksamen, fagoppgaver, prosjektoppgaver o.l.)

Blir du syk i tidsrommet mellom utlevering og innlevering av hjemmeoppgave, kan du levere dokumentasjon innen 3 virkedager etter innleveringsdato. 

I dokumentasjonen må det angis hvilken tidsperiode du har vært syk. 

Det gis normalt ikke utsatt frist ved innleveringsoppgaver. I tilfeller hvor én kandidats sykdom eventuelt har spolert en hel gruppes mulighet for å levere besvarelse, kan legeerklæringen gjøres gyldig for alle medlemmene i gruppen. 

Ta kontakt med studiestedet for mer informasjon dersom slike situasjoner oppstår.

Sykdom og prosessvurderinger

I kurs med prosessvurdering vil hele kurset som hovedregel måtte gjennomføres på nytt, se den enkelte kursbeskrivelse for mer informasjon.

 

Ny eksamensoppmelding/kontinuasjonseksamen

Studenter som har dokumentert sykdom (gyldig fravær) under eksamen, er selv ansvarlig for å melde seg opp til eksamen igjen innen angitte frister. 

Kandidater som ikke har møtt til eksamen kan tidligst avlegge eksamen i neste ordinære eksamensperiode. Se den enkelte kursbeskrivelse for mer informasjon om eksamensform. 

Se også eget menypunkt Kontinuasjonseksamen under "Eksamensinformasjon".

 

Last Modified: 05.12.2016 13:34

Jeg var syk på eksamensdagen, hva gjør jeg?