Språkkrav

21

feb
tor
08:43

Språk på eksamen

​Handelshøyskolen BI krever at studentene avlegger eksamen på kursets undervisningsspråk

I kurs der undervisningsspråket er engelsk må studentene også besvare sin eksamen på engelsk.

I kurs der undervisningsspråket er norsk kan studentene fritt velge å besvare eksamensoppgaver på engelsk, norsk, svensk eller dansk, uten å på forhånd ha søkt om dette. I studier der det ved opptak stilles krav til norskkunnskaper, anbefales det imidlertid å besvare innleveringsoppgaver og eksamen på norsk. 

Dersom kurset har flere undervisningsspråk, og dette er definert i kursbeskrivelsen, samt at det ikke er fastsatt andre krav vedrørende besvarelsesspråk, kan studenten selv velge om om han/hun vil besvare oppgaven på norsk, svensk, dansk eller engelsk. En forutsetning er at språk ikke er et evalueringselement. 

Definisjoner

Med eksamen menes "arrangement som formelt prøver kandidatens kunnskaper og ferdigheter i de tilfeller det gis en karakter som angis på vitnemålet / kursbeviset, eller som inngår i beregningsgrunnlaget for en karakter som angis på vitnemål", jf. § 5-1 i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

Med undervisningsspråk menes det språk kurset står oppført med i kursbeskrivelsen.

Last Modified: 25.06.2012 22:19