Type eksamen

20

feb
ons
12:40

Skriftlig skoleeksamen

En skriftlig vurdering som arrangeres i et eksamenslokale under tilsyn og med fastsatt tid for utlevering av eksamensoppgave og innleveringsfrist. Antall timer angis i forkant. Studentene leverer individuelle besvarelser.  

En skoleeksamen kan avlegges med 'penn og papir', eller digitalt - på BI-pc. 

Video om utfylling av besvarelsesark ser du her
(gjelder penn- og papir-eksamen)

En skriftlig skoleeksamen kan bedømmes med

 • Karakterer
  (karakterskala A-F)  eller

 • Bestått / Ikke bestått
  (vektes da 0%, men må bestås for at karakter i faget skal gis)


Praktisk informasjon  

Eksamensforsøk

En student har normalt 3 - tre - eksamensforsøk.

Se utfyllende informasjon under Eksamensforsøk, Kontinuasjonseksamen og Fjerde gangs eksamensforsøk.

 

Fremmøte

Kandidaten skal være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før tidspunktet for eksamensstart. Kandidater som møter etter at eksamen har startet, eller som har fått skriftlig beskjed om å møte i et annet eksamenslokale, kan nektes adgang.

Kandidaten plikter selv å undersøke i hvilket eksamenslokale han/hun skal møte, i god tid før eksamen. Kontakt studiestedet dersom du er usikker på hvor eksamen avholdes.

Kandidater som har fått innvilget spesiell tilrettelegging av eksamen etter Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-6, må medbringe skriftlig bekreftelse på dette. Bekreftelsen skal fremlegges på eksamensdagen. Kandidater med spesiell tilrettelegging av eksamen må møte 20 minutter før eksamen starter og skal sitte på anviste plasser.

 

Legitimasjon

Alle som skal avlegge eksamen ved Handelshøyskolen BI skal uoppfordret vise gyldig legitimasjon med bilde når fremmøtelisten signeres. Dette gjelder både ved skriftlig og muntlig skoleeksamen.

Som gyldig legitimasjon regnes studiekort m/foto, førerkort, pass eller annet dokument med foto som godtas som offentlig legitimasjon. Legitimasjon må være "på papir", og ikke på en digital enhet, som f.eks. mobiltelefon. 

Kandidater uten gyldig legitimasjon kan vises bort fra eksamen.

 

Ordensbestemmelser

Ved skoleeksamen gjør alminnelige retningslinjer om atferd seg gjeldende. Eksamenskandidatene plikter å vise hensyn til medstudenter, det vil bl.a si å ikke opptre forstyrrende under eksamen.

Eksamenskandidatene plikter videre å rette seg etter anvisninger fra eksamensinspektører, fagansvarlig og administrativt ansvarlig, både i og utenfor eksamenslokalet. En egen orientering til eksamenskandidatene blir lest opp i forkant av hver eksamen.

Dersom det oppstår uregelmessigheter før-, under eller etter eksamen (som f.eks. støy, mistanke om fusk, feil i eksamenssettet) anmodes kandidaten om å ta kontakt med administrativt ansvarlig for eksamen så snart som mulig.

 

Forlate eksamenslokalet midlertidig

Ingen må forlate eksamenslokalet før én - 1 - time etter eksamensstart.

Unntak: Ved 1-times eksamen gjelder at ingen må forlate eksamenslokalet før 30 minutter etter eksamensstart.

Når en kandidat ønsker å forlate eksamenslokalet midlertidig, skal en av eksamensinspektørene varsles. Kandidaten blir sittende inntil inspektøren har gitt klarsignal og skal rette seg etter inspektørens instruksjoner.

Det skal ikke kommuniseres mellom eksamenskandidater ved pauser. All kommunikasjon mellom eksamenskandidater skal foregå etter at kandidatene har levert sin besvarelse og har forlatt eksamenslokalet.

 

Trekk fra eksamen

Kandidater som trekker seg fra eksamen etter at oppgaven er utdelt, kan ikke forlate lokalet før en time er gått og fremmøtelisten er signert.

Unntak: Ved 1-times eksamen gjelder at ingen må forlate eksamenslokalet før 30 minutter etter eksamensstart og fremmøtelisten er signert.

Kandidaten vil i slike tilfeller få karakteren "Ikke Bestått" (F), jf. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI § 5-9 (6).

 

Hjelpemidler

Hva som er tillatte hjelpemidler til eksamen er angitt i kursbeskrivelsen og på eksamenssettets forside (ved digital eksamen: også på verifiseringssiden). Det er kandidatens plikt å kontrollere at han/hun ikke har med ulovlige hjelpemidler til eksamen. Kandidatene kan ikke låne hverandres hjelpemidler.  

Det er ikke tillatt å ha aktivert mobiltelefoner, PCer og andre kommunikasjonsverktøy eller elektroniske medier i eksamenslokalet.

Det er heller ikke tillatt å oppbevare mobiltelefon o.l. ved eksamensbordet eller å ha med telefon ut i pauser. Telefonen må være slått helt av. Dersom telefonen kun er stilt inn på lydløs-funksjon vil dette bli betraktet som at telefonen er slått på.

Mobiltelefon må plasseres i veske eller lignende som ikke oppbevares ved eksamensbordet, uansett om det er andre hjelpemidler tillatt ved eksamen. Brudd på denne bestemmelsen blir betraktet som fusk.

Det er fra og med vårsemesteret 2017 ikke tillatt med armbåndsur eller andre former for klokker (inkl. elektroniske klokker) under eksamen. Disse må legges vekk, og plasseres i veske eller ryggsekk. Det er veggklokker i alle eksamenslokaler. 

Mat, drikke og skrivesaker legges tilgjengelig på/under/ved eksamensbordet. Dvs. at alle gjenstander som skal benyttes ved eksamen ikke skal ligge i poser, vesker, jakker eller lignende dersom det ikke er en eksamen med alle hjelpemidler tillatt.

Sekker og vesker skal plasseres på anvist sted ved eksamensinspektørens bord.

For mer informasjon, se eget punkt om hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen.

Eksamensoppgaven

Eksamenssettets forside beskriver hva settet inneholder. Det er kandidatens ansvar å kontrollere at disse opplysningene stemmer overens med det utleverte oppgavesettet.

 

Eksamensbesvarelsen


Digital eksamen: 
Du benytter tildelt BI-pc, samt de kladdeark du får utdelt. 
Dersom det benyttes andre ark, vil dette bli betraktet som forsøk på fusk. Det er ikke lov til å skrive på utdelt kladdeark før selve eksamensoppgaven er delt ut. 

Kandidatene får beskjed når det er én time igjen av ordinær eksamenstid. Det vil være klokke i eksamenslokalet, da mobiltelefon og armbåndsur ikke er tillatt.

Du trenger ikke fylle inn id-nummer eller eksamenskode; DigiEx gjør dette for deg.  

Klikk deg gjerne gjennom demo-versjonen av digital skoleeksamen
Se også våre sider med informasjon om digital skoleeksamen 

Dokumentbasert skoleeksamen (du skriver i word):
Eksamensbesvarelsen og ev. vedlegg må være lastet opp til DigiEx, når eksamenstiden er ute. Deretter har du inntil 15 minutter på deg til å klikke på "lever" og bekrefte leveringen. 

Det er ikke mulig å laste opp besvarelser eller vedlegg til DigiEx etter at eksamenstiden er ute. 

Nettleserbasert eksamen (du skriver direkte i nettleseren)
Når eksamenstiden er ute, har du ikke lenger anledning til å skrive i systemet, eller huke av for svaralternativer (f.eks. ved flervalgseksamen). Du kan imidlertid se hva du har svart. 
Du har inntil 15 minutter på deg til å klikke på "lever" og bekrefte leveringen. 

Det er ikke mulig å endre besvarelsen etter at eksamenstiden er ute. 


Penn- og papireksamen: 

 • Kladd og innføring

  Kandidatene skal kun benytte de kladd- og innføringsark som deles ut på eksamensdagen. Dersom det benyttes andre ark, vil dette bli betraktet som forsøk på fusk. Det er ikke lov å skrive på utdelte kladd- og innføringsark før selve eksamensoppgaven er delt ut.

  På første innføringsark fyller kandidatene ut alle felt, dvs. ID-nummer, eksamenskode, eksamensnavn, eksamenssted, initialer, dato, sidetall og det totale antall sider. På de øvrige sidene trenger kandidatene kun å fylle ut ID-nummer, eksamenskode, dato og sidenummer. Det er kandidatens ansvar å sørge for at ID-nummeret er korrekt og tydelig skrevet. ID-nummeret består av syv siffer og begynner alltid med null - 0 -.

  Innføring må skje med kulepenn som sikrer godt gjennomslag til kopiene. Blyant kan ikke benyttes. Feil rettes ved å stryke ut og skrive over. Kandidatene plikter å sørge for at alle eksemplarer av besvarelsen er leselige. Kladd godtas ikke som besvarelse.

 • Innlevering

  Kandidatene får beskjed når det er én time igjen av ordinær eksamenstid. Det vil være klokke i eksamenslokalet, da mobiltelefon og armbåndsur ikke er tillatt, 

  Mobiltelefonens klokke kan ikke benyttes som klokke under eksamen!

  Når eksamenstiden er ute må all skriving på eksamensbesvarelsen være avsluttet. Dette inkluderer også headingen (ID-nummer, sidetall osv.). Se gjerne denne videoen vi har laget om utfylling av besvarelselsarkene.

 • Deretter skal kandidatene skille innføringsarkene og samle hver del med to splittbinders. Originalen og første kopi leveres inn (hvit og gul kopi), den siste kopien kan kandidatene beholde (blå kopi).

  Det anbefales at kandidaten sparer på sin kopi av besvarelsen frem til sensur er offentliggjort, f.eks. til bruk dersom kandidaten ønsker å anmode om karakterbegrunnelse eller klagesensur.

  Kandidater som ikke ønsker å fullføre eksamen må henvende seg til eksamensinspektøren. Kandidater som trekker seg fra eksamen får karakteren "Ikke bestått". For sykdom som oppstår under eksamen, se Sykefravær.

  Når eksamenstiden er ute og kandidatene skal levere besvarelsen, har ikke kandidatene lov til å kommunisere med hverandre. Kommunikasjon mellom kandidater som befinner seg i eksamenslokalet, enten i påvente av å levere eksamensbesvarelsen eller som allerede har levert eksamensbesvarelsen, vil bli betraktet som mistanke om fusk.

 

Last Modified: 19.03.2018 06:41