Tilrettelagt eksamen

19

feb
man
02:52

Former for tilrettelagt eksamen

​BI kan tilby ulike typer tilrettelegging til eksamen.

Ulike former:
Forlenget tid til eksamen
Bruk av PC
Bruk av PC med Lingdys/Lingright (for dyslektikere) 
Møbler og annet ekstrautstyr
Tolk / assistent
Andre former for tilrettelegging

Dessuten:
Klistremerker ved lese- og skrivevansker
Særskilte ordninger mht eksamensgjennomføringen
Utsatt eksamen for deg med termin i eksamensperioden

Forlenget tid til eksamen

Ved en - 1 - og to - 2 - timers eksamen gis 15 minutter i tillegg.

Ved tre - 3 - timers eksamen gis: 30 minutter i tillegg 

Ved fire - 4 - timers eksamen gis: 45 minutter i tillegg 

Ved fem og seks - 5 og 6 - timers eksamen gis: 60 minutter i tillegg

Det gis ikke forlenget tid til hjemmeeksamen, fagoppgave eller prosjektarbeid. 

Vi gjør oppmerksom på at kandidater som har fått innvilget forlenget tid til eksamen som oftest skal sitte på anviste plasser i samme eksamenslokale som øvrige kandidater. Dette kan medføre noe støy når ordinær eksamenstid er utløpt. 

Bruk av PC

Det er anledning til å søke om å få benytte PC ved skriftlige skoleeksamener. Dette er særlig aktuelt for kandidater med lese- og skrivevansker og kandidater som har fysiske problemer med håndskrift (seneskjedebetennelse og annen fysisk funksjonshemming). 

Vi gjør oppmerksom på at det ikke egner seg å benytte PC ved alle typer eksamener, og at søknadsskjema må fylles ut nøyaktig på dette punkt. Det er f.eks. ikke mulig å benytte PC ved flervalgseksamener som i utgangspunktet skal på penn og papir, og lite hensiktsmessig ved eksamensformer med hovedvekt på tallmateriale eller mange modeller.

Ved spesiell tilrettelegging med bruk av PC som hjelpemiddel vil Handelshøyskolen BI stille med nødvendig utstyr. Det ikke tillatt å benytte seg av Internett eller Excel-program, men kun Word (tekstbehandling) dersom ikke annet er oppgitt. Ethvert forsøk på å benytte andre program enn Word, eller benytte egne tidligere lagrede dokumenter vil bli betraktet som forsøk på fusk. Det er kandidatens ansvar å gjøre seg kjent med nødvendige funksjoner på PC som f.eks. lagring av dokumenter, stavekontroll osv. Kontakt ditt studiested for nærmere informasjon om praktisk gjennomføring.

Bruk av PC forutsetter eksamensgjennomføring ved ett av BIs studiesteder.

Bruk av PC med Lingdys/Lingright (for dyslektikere)

Studenter som søker tilrettelegging av eksamen og som har dokumentasjon på at de har dysleksi, kan få bruke PC med tilretteleggingsverktøyet Lingdys/Lingright. Lingdys gjelder for norske eksamener, Lingright for engelske eksamener. 

Begge programmene ligger tilgjengelig på tilrettelagt-pc som studenten blir tildelt på eksamen. Programmet inkluderer ordprediksjon, ordbok og talesyntese. Hodetelefoner deles ut på eksamen for studenter som har blitt innvilget Lingdys/Lingright. Dette gir studenten mulighet til å høre på det de selv har skrevet under eksamen. Vennligst merk at opplesingsfunksjonen er egnet til ren tekst, ikke matematiske formler o.l. 

OBS! Oppgaveteksten opplest?
Dersom du i tillegg har behov for å høre på teksten i eksamensoppgaven, må du passe på å spesifikt søke om talesyntese på @BI. Ved innvilget talesyntese, vil du få utdelt eksamensoppgaven på en minnepenn i pdf-format, som kan brukes i sammenheng med opplesingsfunksjonen av Lingdys/Lingright.

Alternativt er det mulig å søke om lydfil på eksamen. Da får du en mp3-spiller med eksamensoppgaven lest inn, som du kan lytte til underveis i eksamenssituasjonen. 

Tilretteleggingsbehovene må dokumenteres. 
 
Gjør deg kjent med Lingdys/Lingright  
Det er studentens eget ansvar å gjøre seg kjent med Lingdys/Lingright, og det kan ikke forventes hjelp med generell bruk av dette under eksamensgjennomføringen. Dersom studenten ikke kjenner programmet fra før, kan en hurtigveileder samt en demoversjon lastes ned her:  
https://www.dropbox.com/s/tcakk5qqeij71q8/Hurtigveileder%20Lingdys.pdf?dl=0 

Bruk av PC med Lingdys/Lingright forutsetter eksamensgjennomføring ved et av BIs studiesteder.

Møbler og annet ekstrautstyr

Kandidater med fysiske plager har anledning til å søke om spesialbord, stol med reguleringsmuligheter eller lignende. Kandidaten må selv orientere studiestedet om krav til møbel. 

Studiestedet vurderer om det er anledning til å imøtekomme kandidatens behov eller om kandidaten selv, enten privat eller via hjelpemiddelsentral/trygdekontor, må fremskaffe spesialhjelpemidler (større dataskjerm, innretninger til toalett o.l.)

Tolk/assistent

Kandidater som er svært hørselshemmet, synshemmet eller har annen sterk funksjonshemming kan ha med seg tolk eller personlig assistent ved skoleeksamener. Studiestedet må orienteres om dette, og praktisk avklaring om hvor tolk eller personlig assistent oppholder seg under selve eksamen avklares med studiestedet.

Andre former for tilrettelegging

I enkelte tilfeller kan det være behov for å

  • få et forstørret eksamenssett dersom kandidaten har nedsatt syn

  • føre inn besvarelsen på ark uten gjennomslag eller skrive med tusjpenn fremfor kulepenn på bakgrunn av fysiske begrensninger

  • oppgaveteksten lest inn på lydfil e.l. 

  • ved digital skoleeksamen: avlegge eksamen på penn- og papir framfor pc. 

Dersom slike eller lignende tilrettelagte tilbud er aktuelle for deg, må du legge ved et følgeskriv til søknad om tilrettelagt eksamen hvor du forklarer dine behov. Behovene må også være dokumenter fra sakkyndig person.

 

Klistremerker ved lese- og skrivevansker

Kandidater med lese- og skrivevansker kan få utlevert klistremerker som opplyser sensor om at kandidaten er dyslektiker eller har lese- og skrivevansker. Slike klistremerker deles ut ved henvendelse til administrativ ansvarlig på eksamensdagen. Det er ikke nødvendig å ha søkt om å bruke klistremerket på forhånd. 

Særskilte ordninger mht eksamensgjennomføringen  

I enkelte tilfeller kan det gis mulighet for å gjennomføre en eksamen på en annen måte enn den er planlagt ut i fra kursbeskrivelsen, på bakgrunn av funksjonsnedsettelse (f.eks. dysleksi).

Muligheter for slike særskilte ordninger besluttes i samråd mellom administrasjonen og kursansvarlig (eventuelt dean for det aktuelle studium), etter vurdering av søknad og den dokumentasjon som fremlegges. 

Utsatt eksamen ved fødselstermin i eksamensperioden

Studenter som ikke får tatt eksamen pga. fødsel, kan søke om utsatt eksamen ved behov. En student som er gravid, har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til utsatt eksamen hvis eksamensdato er i de første to ukene etter fødsel. Institusjonene kan gi nærmere bestemmelser om utsatt eksamen.

For å tilpasse situasjonen så godt som mulig, må studenter som har termin i eksamensperioden søke sitt studiested så tidlig som mulig. Søknaden må dokumenteres. 

I tilfeller der fem eller færre studenter skal ta utsatt eksamen i forbindelse med fødsel, kan Handelshøyskolen BI bestemme at eksamensformen tilpasses antallet. F.eks. kan en utsatt eksamen kun tilbys som muntlig eksamen. Det er en forutsetning at eksamen prøver studentens kunnskaper og ferdigheter i samme omfang som kurset ordinære eksamen. 

Studenter som ikke ønsker å gå opp til utsatt eksamen, vil kunne ta neste ordinære eksamen i kurset.

Last Modified: 10.11.2017 13:04