Masteroppgave - godskriving av selvstendig arbeid (gjelder +1)

15

Feb
Fri
22:15

Masteroppgave - godskriving av selvstendig arbeid (gjelder +1)


Studenter som tas opp på Master i regnskap og revisjon har mulighet til å søke hel eller delvis godskriving for masteroppgave GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon på grunnlag av tidligere skrevet selvstendig arbeid på masternivå. Nedenfor finnes utfyllende regler for vurdering av slike søknader.  

For godskriving av masteroppgave gjelder følgende kriterier:

Det kan gis helt eller delvis godskriving for GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon. Kriteriene for godskriving av tidligere oppgave er at det selvstendige arbeidet skal ha et omfang tilsvarende minimum 20 studiepoeng for å få delvis godskriving og minimum 30 studiepoeng for å få full godskriving. Oppgaven skal være skrevet innen relevant fagområde for Master i regnskap og revisjon og karakteren må være minimum C. Søkere med selvstendig arbeid som tilsvarer mindre enn 20 studiepoeng må skrive masteroppgave på 30 studiepoeng. Associate Dean for studiet gjør en faglig vurdering av det selvstendige arbeidet i hvert tilfelle.  

Godskriving av masteroppgave GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon ved Handelshøyskolen BI blir vurdert ut fra ovenstående kriterier og delt inn i følgende kategorier:

Full godskriving:

Kandidater som allerede har skrevet selvstendig arbeid på masternivå, må oppfylle kriteriene nedenfor og kan etter gjeldende regler få det selvstendige arbeidet godskrevet på Master i regnskap og revisjon:

  • arbeidet må utgjøre minimum 30 studiepoeng

  • arbeidet må ha oppnådd minimum karakteren C  

  • arbeidet må være skrevet innenfor et emneområde som inngår i Master i regnskap og revisjon

Studenter som har fått innvilget godskrivning av masteroppgaven vil avslutte studiet etter 3. semester. De som i tillegg har fått godskrevet kursdelen i 3. semester, kan avslutte studiet etter 2. semester.

Delvis godskriving:

Kandidater som har skrevet selvstendig arbeid på minimum 20 studiepoeng og oppnådd minimum karakteren C på det selvstendige arbeidet, og hvor det selvstendige arbeidet er skrevet innen for ett enhetlig emneområde som inngår i Master i regnskap og revisjon, vil kunne få dette godskrevet ved å skrive en påbyggingsoppgave GRA 1960 Masteroppgave i regnskap og revisjon. Påbyggingsoppgaven skal være faglig relatert til det arbeid som er blitt godskrevet og godkjennes av Associate Dean. Den utgjør 10 studiepoeng (ECTS) og evalueres med bestått / ikke bestått.

 

Ikke kvalifisert for godskriving:

Kandidater som har skrevet selvstendig arbeid på mindre enn 20 studiepoeng vil ikke få det selvstendige arbeidet godskrevet. Disse kandidatene må skrive ny masteroppgave GRA 1920 Masteroppgave i regnskap og revisjon i tråd med den gjeldende normalstudieplanen som gjelder for studiet Master i revisjon og regnskap. Forutsatt at emneområdet på tidligere selvstendig arbeid regnes som relevant for Master i regnskap og revisjon, er det anledning til å bearbeide dette videre til en full masteroppgave etter godkjenning fra Associate Dean. Tidligere karaktersetting på slikt arbeid får ingen betydning for evalueringen på Master i regnskap og revisjon.

Frist: Søknad om godkjenning av tidligere selvstendig arbeid må leveres senest innen 2. mai i studiets annet semester.

Det vil kun bli gitt reduksjon i studieavgiften for studenter som får full godskriving for sitt selvstendige arbeid.

Forskrift om krav til mastergrad

 

Forskrift om krav til mastergrad §6 (For 2005-12-01 nr 1392) regulerer krav om selvstendig arbeid på minimum 30 studiepoeng for å oppnå vitnemål på Master i regnskap og revisjon:

For 2005-12-01 nr 1392: Forskrift om krav til mastergrad (www.lovdata.no)

 § 6. Krav til selvstendig arbeid

 I mastergrad etter § 3 og § 5 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 30 studiepoeng.

I mastergrad etter § 4 skal det inngå selvstendig arbeid av et omfang på minimum 20 studiepoeng.

Omfanget av det selvstendige arbeidet skal ikke overstige 60 studiepoeng.

Det selvstendige arbeidet skal vise forståelse, refleksjon og modning.

Institusjonen fastsetter nærmere regler om det selvstendige arbeidet, herunder omfang, vurderingsform og om arbeidet skal utføres individuelt eller av flere studenter.  

 

Last Modified: 16/01/2017 16:01