5-year Siviløkonom programme

20

Feb
Wed
00:02

5-year Siviløkonom programme

Opprykk til master for studenter med fem-årig kontrakt.


TIL DEG SOM GÅR PÅ 3. ÅR BACHELOR SIVILØKONOM (Bachelor i økonomi og ledelse) - eller er i permisjon/forlenget tid på dette studiet

Siviløkonomstudiet er et fem-årig studium, delt 
i en 3-årig bachelor (Bachelor i økonomi og ledelse) og en 2-årig master (Master i økonomi og ledelse/MSc in Business). Alle studenter som holder på å avslutte bachelordelen av studiet må gjøre valg for masterdelen.

Alle studenter i 3. år på Bachelor i økonomi og ledelse må sende inn et opprykkskjema i løpet av sitt siste semester. (Det gjelder også dem som har permisjon etter bachelordelen av studiet.) 
Alle må sende inn et opprykkskjema, uansett hva man velger for neste studieår (fortsette på master/permisjon/utmelding).

Vi minner om at eventuelle permisjons- og utmeldingssøknader i tillegg må sendes skriftlig til Bacheloradministrasjonen innen utgangen av uke 25.

Frist for å sende inn elektronisk skjema er 1. mars 2017.

 

Lenke til skjema er nå tatt bort, da fristen har gått ut. 

Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, vennligst kontakt oss på msc@bi.no.

Det ble holdt en presentasjon om masterdelen av Siviløkonomstudiet på et informasjonsmøte 24.10.2016. En kopi av denne presentasjonen er tilgjengelig her:
Presentasjon bachelor til master sivøk møte 24 10.pptx

OM MSc IN BUSINESS (SIVILØKONOM) OG VALG AV ”MAJOR” (SPESIALISERING):

Masterdelen undervises på engelsk og heter Master of Science in Business (Master i økonomi og ledelse). Siviløkonomklassen fra BI utgjør erfaringsvis ca. 50-60% av klassen. I tillegg tas det opp nye studenter fra andre øk/adm bachelorstudier (fra BI og eksterne) som tilfredsstiller opptakskravene (NRØA fagkrav+minimum B-snitt). De norske kommer både fra andre norske utdanningsinstitusjoner og fra utenlandske øk/adm (business) studier. Omtrent 20-25% av de nye studentene er internasjonale studenter fra en rekke ulike land. I tillegg er det exchange studenter i klassene, slik at du vil merke et betydelig mer internasjonalt studentmiljø.

 

I masterdelen av studiet skal du ha obligatoriske kjernekurs (matte, mikro, etikk, metode, statistikk). Du må velge en “major” / spesialisering (f.eks. finans eller strategi) FØR du begynner på masterdelen, fordi du begynner med kurs i valgt major i august. Hovedoppgaven (Thesis) skrives i hovedsak av to studenter sammen og innenfor valgt major.

I løpet av første år på master bestemmer du om du hvilke valgfag/electives du ønsker, og om du vil søke exchange/ internship/ Double Degree (man må søke og bli akseptert på disse valgene).

 

RUTINER FOR OPPRYKK:

I slutten av juli (etter sensur) blir du automatisk rykket opp til master dersom du:

  • Kvalifiserer til å rykke opp/fortsette på masterdelen* og

  • Ikke skriftlig har meldt deg ut av studiet innen fristen i uke 25 eller

  • Ikke skriftlig har søkt permisjon innen fristen i uke 25**

Du får en bekreftelse på opprykk til master per e-post tidlig i august. I den e-posten vil du finne informasjon om eventuell utmelding før studiestart og kostnader forbundet med sen utmelding.

Du får så tilsendt på mail informasjon og invitasjon til immatrikulering, introduksjonscase, informasjonsmøter og introduksjonsuker sammen med Graduate Students' Society (GSS). På masterdelen av studiet har du nye rutiner og regler å forholde deg til i forhold til bachelordelen, i tillegg til at det stilles høyere krav til deg som student, så vi regner med at du deltar på introduksjonsdagene før studiestart.

 

*OPPRYKKSREGLER FOR 5-ÅRIG SIVILØKONOM

Forskrift om opptak, studier og eksamen 2016/2017 §2-6 (1) b): Opptakskrav for studenter på femårig kontrakt (opprykk fra bachelornivå til masternivå for studenter på bachelor i økonomi og ledelse): Studentene må ha vist tilfredsstillende studieprogresjon i studiene på bachelornivå. Tilfredsstillende progresjon er definert som å ha fullført 180 studiepoeng på bachelornivå. 
For studenter tatt opp til bachelordelen av studiet med femårig kontrakt fra høsten 2012 gjelder følgende: I særskilte tilfeller kan opprykk til masterdelen innvilges der uforutsette omstendigheter ligger til grunn for at studenten ikke kunne fullføre bachelordelen av studiet. Dispensjonssøknader må være begrunnet og dokumentasjon må medfølge. Det innvilges ikke dispensasjon for mer enn  7,5 studiepoeng. Associate dean for studiet skal vurdere søknaden.
 

-> Kort sagt betyr regelverket at dersom du har fullført og bestått alle fag på bachelordelen skal du automatisk rykkes opp til masterdelen av studiet (om du ikke har gitt beskjed om noe annet).

 

**PERMISJONSREGLER MELLOM BACHELOR OG MASTER

Forskrift om opptak, studier og eksamen 2016/2017 §3-5 (4) d): Studenter på femårig integrert studium i bachelor og master i økonomi og ledelse (siviløkonom) kan bli gitt inntil to års permisjon fra studiene mellom bachelornivå og masternivå av programmet, i tillegg til annen permisjon gitt i punkt (4) a) og c) over. Studenter som tar lengre permisjon mellom bachelornivå og masternivå på studiet, mister studieretten, etter § 3-2, og samtidig retten til automatisk å komme inn på masternivå, og må søke om opptak til masternivå på de vilkår som fremkommer under forskriftens §§ 2-4 og 2-6 (1).


-> Kort sagt betyr regelverket at du kan ha to års pause mellom bachelor- og masterdelen på Siviløkonomstudiet, inklusive fullføringstiden for bachelor.

 

SKJEMA FOR OPPRYKK

  • Opprykk til master gjøres i slutten av juli hvis du kvalifiserer for opprykk og BI (ved Bacheloradministrasjonen) ikke har mottatt skriftlig søknad om utmelding/permisjon innen uke 25.

  • Bekreftelse på at du er blitt masterstudent sendes deg på e-post tidlig i august.

VENNLIGST KRYSS AV FOR DITT VALG I SKJEMAET.
ALLE MÅ VELGE MINST ETT ALTERNATIV OG SENDE INN SKJEMA INNEN 1. MARS.

 
Dersom du har spørsmål i denne forbindelse, vennligst kontakt oss på msc@bi.no.

 

Last Modified: 03/03/2017 09:45